Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS)

DKTS 20A

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) je familija javnih, digitalnih telefonskih centrala savremene tehnologije i organizacije. DKTS 20A je unapređena verzija druge generacije DKTS centrala.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Modularna arhitektura
Distribuirano upravljanje
Primena modernih tehnika i tehnologija
Fleksibilan sistem:

 • lako i ekonomično dimenzionisanje kapaciteta,
 • izmene karakteristika centrale u mreži,
 • otvorenost za razvoj novih tehnologija, Pouzdanost:
 • dupliranje centralnih blokova sistema
 • savremeno rešenje nadgledanja i održavanja Efikasna eksploatacija sistema:
 • funkcije održavanja (otkrivanje, dijagnostika i otklanjanje grešaka)
 • funkcije administracije (prikupljanje i skladištenje podataka o tarifi, saobraćaju, greškama…)

FAMILIJA DKTS20A CENTRALA

 • DKTS 21A – krajnja centrala (max 512 pretplatnika i 60 prenosni.
 • DKTS 22A – krajnja ili čvorna centrala (max 32 periferijska bloka, tj. Max 4000 pretplatnika ili 930 prenosnika)
 • DKTS 23A – krajnja ili čvorna centrala (max 64 periferijska bloka, tj. max 8000 pretplatnika ili 1890 prenosnika
 • UUB 20A – udaljeni učesnički blok
 • IS – izdvojeni stepen (max 4 učesnička bloka tj.max 512 pretplatnika koji su sa centralom povezani preko dve IUUB4 ploče i gde postoji lokalna komutacija za uspostavljene veze

PODRUČIJA PRIMENE:

 • krajnja ATC
 • čvorna ATC
 • kombinovana ATC
 • tandem ATC

OSNOVNI MODULI

Centralni blokovi:

 • Blok baze podataka (BB) – sadrži bazu podataka centrale,
 • Distributivni blok (DB) – omogućuje medjuprocesorsku komunikaciju,
 • Komutacioni blok (KB) – realizuje funkcije uspostavljanja i raskidanja govornih puteva,
 • Administrativni blok (AB) -realizuje funkcije nadzora i održavanja sistema,
 • Periferijski blokovi:
 • Učesnički blok (UB) – priključivanje pretplatničkih uređaja na centralu,
 • Digitalni prenosnički blok (DPB) – veza sa drugim komutacionim sistemima,
 • Udaljeni učesnički blok (UUB) – ima istu ulogu kao UB, samo je fizički udaljen od centrale i spregnut je sa njom preko IUUB,
 • Interfejs udaljenog učesničkog bloka (IUUB).

DKTS 30

Sistem DKTS 30 je treća generacija familije javnih digitalnih telefonskih centrala DKTS. Sledeći arhitekturu i iskustva eksploatacije prethodnih generacija sistema DKTS, DKTS30 donosi nove funkcije, karakteristike i kapacitete.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Povećanje kapaciteta centrale
 • Sve bitne funkcije i blokovi duplirane su na nivou štampanih ploča;
 • ISDN tehnologija pristupa (Bazni i Primarni pristup);
 • Digitalni dvojnički adapter (varijacija ISDN NT završetka);
 • Signalizacija po zajedničkom kanalu SSN7;
 • Novi način udaljavanja blokova (max 1408 pretplatnika sa lokalnom komutacijom za uspostavljene veze);
 • Nove usluge (govorna pošta i identifikacija dolaznog poziva);
 • Integrisani pristup internetu (za pretplatnike koji Internetu pristupaju preko modema)
 • ADSL širokopojasni pristup internetu

OSNOVNI MODULI

Centralni modul:

 • komutacija govora,
 • obezbeđivanje međuprocesorske komunikacije,
 • sinhronizacija,
 • generisanje taktova i govornih informacija
 • omogućavanje nadgledanja rada periferijskih blokova.
 • Administracioni modul:
 • održavanje i nadzor sistema
 • ostvarivanje funkcija baze podataka
 • ostvarivanje interfejsa sa operaterom i centrom za nadzor.

Periferijski modul:
Učesnički blok (UB)- priključivanje pretplatničkih uređaja

 • podržava 352 analogna učesnika,
 • podržava 176 baznih ISDN učesnika,
 • broj učesnika se menja ako je u pitanju kombinovani UB i zavisi od saobraćaja,
 • 60 PCM kanala za spregu sa komutacijom (koncentracija ~4:1),
 • jedan blok učesnika u jednom redu, do 1760 analognih učesnika u jednom ormanu.
 • Prenosnički blok (DP4) – veza sa drugim komutacionim sistemima:
 • 120 digitalnih prenosnika na jednoj ploči
 • 120 PCM kanala za spregu sa komutacijom

2008. – Izveštaj za akcionare

2007. – Izveštaj za akcionare

2006. – Izveštaj za akcionare

Zvanični sajt Pupin Telecom AD