Arhive kategorija: Arhiva izveštaja

Ponovljena XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016.god.

(11.07.2016.)

Poštovani akcionari,

S obzirom da redovna Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD zakazana za 30.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, zakazana je Ponovljena XXIV sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD.

Ponovljena XXIV sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 22.07.2016. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Ponovljene XXIV sednice  Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

 1. Saziv za XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 22. 07. 2016. god.
 2. Zapisnik XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA održane 16.07.2015. god.
 3. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2015. god.
 4. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Pupin  Telecom AD za 2014. god.
 5. Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015. god.
 6. Izveštaja ovlašćenog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015. god.
 7. Punomoćje – formular
 8. Formular za pismeno glasanje
 9. Poslovnik o radu skupstine
 10. Obaveštenje o pravima akcionara

 


 

Dopuna materijala za XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

(20.06.2016.) Poštovani akcionari,

Ovde možete preuzeti dopunu dokumenata koja prate održavanje XXIV SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.

Izveštaje ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god.( Izvestilac: Revizor), formular i punomoćje za glasanje možete preuzeti na linkovima koji se nalaze u nastavku:

 1. Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
 2.  Izveštaja ovlašćenog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
 3. Punomoćje – formular
 4. Formular za pismeno glasanje

 


 

XXIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(29.05.2015.)

Poštovani akcionari,
Redovna sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održaće se 30.06.2015.godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 15,00 časova.
Dokumenta koja prate održavanje XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

1. Saziv za XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 30. 06. 2015.
2. Predlog dnevnog reda
3. Izvod iz Zapisnika XXII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
4. Finansijski izveštaj za 2014
5. Izveštaj nezavisnog revizora
6. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2014
7. Obaveštenje o pravima akcionara
8. Punomoćje – formular
9. Formular za pismeno glasanje

2014. godina – Izveštaji i obaveštenja za akcionare

Materijal Skupština 2014 – Materijal za Skupstinu 2013

Obaveštenje Prava Akcionara 2014 – 2ObavestenjePravaAkcionara2014

Pismeno Glasanje Formular 2014 –3PismenoGlasanjeFormular2014

Punomoćje Skupština 2014 – 4PunomocjeSkupstina2014

Apr Doc 20140415 –AprDoc20140415

Godišnji Izveštaj 2013 –GodisnjiIzvestaj2013

Imputernicire Pupin 2014 –ImputernicirePupin2014

Izveštaj Komisije Za Glasanje –IzvestajKomisijeZaGlasanje

Izveštaj Nadzornog Odbora 2014 – IzvestajNadzornogOdbora2014

Izveštaj  o Bitnom Događaju Skupštine 2014 –IzvestajoBitnomDogadjajuSkupstine2014

Izveštaj Revizora 2014 – IzvestajRevizora2014

Izvod iz zapisnika XXII Skupština 2014 – Izvod iz zapisnika XXIISkupstina2014

Korigovani UPPR – KorigovaniUPPR

Odluka Izmeni Saziva Skupštine 2014 – OdlukaIzmeniSazivaSkupsinu2014

Potvrda Konsolidovani izvestaj 2013 – Potvrda Konsolidovani izvestaj 2013

Poziv 2014 PTLK – Poziv2014PTLK

Predlog Kandidata Za Člana NO 2014 –PredlogKandidataZaClanaNO2014

Rešenje suda 20140414 –Resenje_suda_20140414

Saziv XXII Skupštine Sa Predlozima Odluka 2014 – SazivXXIISkupstineSaPredlozimaOdluka2014

Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu –Zapisnik o rocistu za glavnu raspravu