Arhive kategorija: Vesti

XXX. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(28.05.2019.)

Poštovani akcionari,

Trideseta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 28.06.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1) Poziv za XXX godišnju sednicu Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD 28.06.2019.
2) Predlog odluke XXX godišnje Skupštine akcionara
3) Zapisnik sa ponovljene XXIX sednice Skupštine akcionara
4) Punomoćje za glasanje
5) Formular za pismeno glasanje formular
6) cv – Borisav Krstić

XXIX. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

(24.12.2018.)

Poštovani akcionari,

Dvadeset deveta godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 24.01.2019. godine, u sedištu kompanije PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje sednice Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1) Poziv za skupštinu 24.01.2019
2) 3 2018 predlog odluka skupština
3) Izvestaj-o-radu-NO-Pupin-Telecom-AD-u-2017.godini
4) God- izvestaj
5) Izjava o primeni kodeksa korporat. upravljanja
6) Izveštaj revizije za redovan FI 2017
7) Izveštaj revizora za konsolidovani FI 2017
8) 3 PUNOMOCJE ZA 2019
9) 3Pismenoglasanje formular 2019
10) cv Nenad Dumitrašković
11) Curriculum Vitae NV
12) Biografija_Marijana Vasiljevic
13) Biografija_Marina Vasilic

Poziv akcionarima

Poštovani akcionari,

Kao što Vam je poznato Nadzorni odbor ove Kompanije, po članu 40. Statuta ima pet članova. Trenuto Nadzorni odbor broji tri člana i to:

1. Zvonimir Janković, dipl.ekonomista, predsednik
2. dr Zoran Stević, član i
3. Novica Vukašinović, kooptirani član

Na prvoj narednoj sednici skupštine akcionara glasaće se o potvrdi mandata Novici Vukašinoviću. Ako se taj mandat potvrdi od strane skupštine akcionara, skupština treba da izabere još dva člana do punog sastava.

Da bi popuna Nadzornog odbora bila što kvalitetnija, pa samim tim i rad odbora, pozivamo akcionare, sa 5% i više akcija, da samostalno ili udruženi (ako se udružuju potrebno je da to i overe kod javnog beležnika) predlože kandidate. Obrazložene predloge, u pisanoj formi, sa CV kandidata dostaviti kompaniji najkasnije do 20.12.2018. godine. O prispelim predlozima Nadzorni odbor će raspravljati na sednici 21.12.2018. i skupštini predložiti najkvalitetnije kandidate.

Iz napred navedenih razloga, nadamo se da će Vaše interesovanje i odziv biti zadovoljavajući, kako bi se krenulo u oporavak ovog privrednog društva.

Ovaj poziv vam se upućuje shodno zaključku Nadzornog odbora sa sednice održane 12.12.2018. godine.

POZIV AKCIONARIMA

U Beogradu,
13.12.2018.

Ponovljena godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA za 2018.god.

(16.11.2018.)

Poštovani akcionari,

Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 26.11.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u 12,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje ponovljene Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara  Pupin Telecom AD za 2018

2.  Predlog odluka skupština

3.  Izveštaj o radu Nadzornog odbora Pupin Telecom AD u 2017. godini

4.  Godišnji izveštaj

5.  Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 1 deo

Potpisani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017 godinu uz konsolidovani – 2 deo

6.  Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

7.  Odluka o usvajanju finansijskih izveštaj za 2017.g.

8.  Izveštaj revizora za redovan finansijski izveštaj za 2017.g.

9.  Odluka o usvajanju konsolidovanog  finansijskog izveštaja za 2017.g.

10.Izveštaj revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2017.g.

11.Obaveštenje o pravima akcionara

12.Punomoćje za godišnju Skupštinu akcionara 26.11.2018

13. Formular za pismeno glasanje za godišnju skupštinu akcionara 26.11 2018

14.CV Nemanja Petrović