Arhive kategorija: Usluge

Izgradnja pristupnih TT mreža

Za izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama, PUPIN TELECOM AD  poseduje kompletnu mehanizaciju, alat, računarsku i mernu opremu, kao i obučeno i  iskusno ljudstvo.

IZVOĐENjE RADOVA OBUHVATA:

 • Pozicioniranje gradilišta;
 • Određivanje mesta skladišta;
 • Zatrpavanje položenih kablova;
 • Obeležavanje gradilišta saobraćajnim znacima;
 • Kvalitetno izvođenje radova u predviđenom roku;
 • Trasiranje;
 • Radove na razbijanju betona i asfalta;
 • Zemljane, zidarske, betonske i armiračke radove;
 • Izradu kablovskih okana;
 • Popravku trotoara i kolovoza;
 • Polaganje kablova u iskopani rov;
 • Provlačenje kablova;
 • Uvlačenje kablova u kanalizaciju;
 • Izgradnju prelaza kabla saobraćajnica;
 • Izradu nastavaka i izvoda;
 • Završavanje kablova na glavnom razdelniku;
 • Završna električna merenja;
 • Završne radove;
 • Prebacivanje pretplatnika;
 • Izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja.

Primenjuju se zaštitne mere pri polaganju i montaži kablova.

PUPIN TELECOM AD sklapa i ugovore o investicionom redovnom održavanju izgrađenih telekomunikacionih mreža.

Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

KDS

KDS – Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

PUPIN TELECOM AD bavi se izgradnjom Kablovskog Distributivnog Sistema u skladu sa tehničkim uslovima i standardima koje zahteva EU, a sa kojima je usklađen i novi Zakon o telekomunikacijama. Kablovski distributivni sistem je projektovan i izgrađen u HFC (Hybrid Fiber-Optic Coaxial) tehnologiji. Pored usluga kablovske televizije, KDS omogućava korišćenje  dvosmernih širokopojasnih  servisa (Broadband Network). Naše mreže,  podrazumevaju upotrebu odgovarajuće opreme, koja je garancija vrhunskog kvaliteta.

KDS  “Tošin Bunar”, Beograd PRVA DVOSMERNA KDS MREŽA NA TERITORIJI SRBIJE

Kablovski Distributivni Sistem – KDS omogućava  provajderima da svojim korisnicima ponude sledeće servise:

 • Prenos većeg broja analognih televizijskih kanala, zemaljskih i satelitskih;
 • Prenos većeg broja FM (radio) kanala;
 • Najmanje jedan lokalni TV kanal;
 • Brzi pristup Interentu i prenos podataka (fast Internet);
 • Video na zahtev;
 • Pay per view video servis (PPV);
 • Teletekst;
 • Igrice na zahtev;
 • Protivpožarna i protivprovalna zaštita;
 • Telemetrija;
 • Telefonija (Voice over Cable).

Terminalni uređaji korisnika u dvosmernoj KDS:

 • Set Top Box  uređaj za prijem digitalnih TV programa;
 • Cable Modem kablovski modem za prenos podataka;
 • Multimedia Terminal Adapter uređaj za prenos podataka i telefonije

 

Izrada projekata

U okviru kompanije PUPIN TELECOM AD postoji projektno odelenje koje radi sledeće vrste projekata:

 • Idejni projekat
 • Studija opravdanosti
 • Glavni projekat
 • Izvođački projekat
 • Projekat izvedenog stanja
 • Tehnička kontrola glavnog projekta

PUPIN TELECOM AD vrši projektovanje:

KOMUNIKACIONIH SISTEMA:

 • Digitalne telefonske centrale

TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA:

 • Pristupne primarne i sekundarne TT mreže
 • Magistralni i ostali optički spojni putevi
 • Digitalni RR sistemi prenosa
 • Računarske mreže
 • Kablovski distributivni sistemi

 

LICENCE KOMPANIJE:

 • P150E3 – za izradu tehničke dokumentacije za projekte telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština
 • I150E3 – za građenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština

POJEDINAČNE LICENCE:

 • Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema
 • Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionog saobraćaja
 • Licence za odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • Licence za odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje
 • Licence za odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema
 • Licence za odgovornog izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • Licence za odgovornog izvođača radova građevinskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova
  naobjektima visokogradnje