Sistem kvaliteta

1. SISTEM OBEZBEĐENjA KONTROLE KVALITETA

Pupin Telecom AD je u svoju poslovnu politiku ugradio sve elemente upravljanja kvalitetom, od upravljanja organizacjom do upravljanja kvalitetom proizvoda i to potvrđuje kako strateškim dokumentima- Izjavom o politici kvaliteta, Misijom, Vizijom i planovima tako i primenom i konstantnim unapređenjem kvaliteta i sistema i proizvoda .

sertifikati

Preduzeće je resertifikovano po standardu SRP ISO 2001:2008 (download Sertifikati) proverom koja je urađena juna 2011 godine, sertifikat br. R-Q-1301-IR sa rokom važenja do 2.08.2017g. (kopije sertifikata date su na kraju teksta). Oblast sertifikacije obuhvata sve elemete poslovanja: projektovanje, razvoj, proizvodnja, izgradnja i održavanje telekomunikacionih uređaja, sistema i mreža, uređaja i sistema za nadzor i upravljanje; usluge proizvodnje i inženjeringa u oblasti elektronike, telekomunikacija, informacionih tehnologija i namenske proizvodnje.

Sistem upravljanja kvalitetom opisan je osnovnim dokumetom – Poslovnikom o kvalitetu, procedurama i uputstvima sistema kvaliteta kao i mapama procesa. Dokazi delovanja po propisanim dokumentima dokumentovani su zapisima sistema kvaliteta.

1.1 Upravljanje dokumetima sistema kvaliteta

Upravljanje dokumetima sistema kvaliteta i zapisima je potpuno informatički podržano i odvija se preko PUPIN IMS Document Management System-a (slika 1) i TELIS informacionog sistema koji omogućava svim zaposlenima uvid u dokumenta i zapise za koji su zaduženi, u elektronskom obliku, sa svakog radnog mesta posredstvom kompanijske intranet mreže. Pristup dokumentima i zapisima je kontrolisan definisanjem korisničkih naloga za svakog učesnika – vlasnika procesa koji je zadužen za svoj segment rada.

Procesi imaju jasno definisane vlasnike, veze i relacije sa drugim procesima i opisani su detaljnim podacima koji se odnose na:

  • Ulazne podatke za proces

  • Izlazne podatke iz procesa

  • Aktivnosti od kojih se proces sastoji

  • Učesnike u procesu

  • Ciljeve procesa

  • Parametre za merenje i praćenje performansi i indikatora procesa

  • Zapise kojima se potvrđuju pravila rada procesa

Za ceo sistem upravljanja kvalitetom odgovoran je Rukovodilac sistema upravljanja kvalitetom.

Održavanje kvaliteta proizvoda i usluga je obaveza svih zaposleniha a podržana je sa nekoliko procesa koji imaju neposredni zadatak uspostvljanja, praćenja i održavanja nivoa kvaliteta.

Kvalitet proizvoda se prati od kontrole repromaterijala na ulazu u Preduzeće do završnog kontrolisanja proizvoda i usluga pre isporuke.

1.2 Proces ulaznog kontrolisanja

Proces ulaznog kontrolisanja reropmaterijala obavlja se po aktivnostima definisanim mapom procesa kontrole kvaliteta. Podaci za naručeni materijal sa zahtevanim karakteristikama i nivoom kvaliteta smešteni su u bazu informacionog sistema TELIS, a osnovu kontrole zadatih parametara odgovorno lice određuje status repromaterijala.

Slika 3 Prikaz ekrana podsistema kontrole kvaliteta repromaterijala na ulazu

Kontrola isporučilaca deo je sistema upravljanja kvalitetom u preduzeću u okviru procesa nabavke. Pupin Telecom AD prati i održava listu odobrenih isporučilaca a po potrebi, na osnovu godišnjeg plana provera isporučilaca obavlja se i eksterna provera, bilo upitnikom bilo direktnom proverom na lokaciji isporučilaca. Preduzeće ima sertifikovane proveravače za interne i eksterne provere kod dobavljača

1.3 Kontrola kvaliteta u procesu proizvodnje

Funkcije procesnog i međufaznog kontrolisanja su nezavisne i rade se u okviru procesa proizvodnje a i organizaciono u okviru sektora proizvodnje. Postupci kontrolisanja deo su ukupnih tehnoloških postupaka procesa proizvodnje. Identitet svakog podsklopa generiše se na početku procesa, preko karakterističnih oznaka i markera tako da je prepoznatljiv i prati se u svim fazama procesa proizvodnje i u daljoj eksploataciji na terenu.

Rezultati međufaznog kontrolisanja deo su ukupnog sistema kontrole kvaliteta, dokumentovani su zapisima definisanim procesom i ulazni su podaci za praćenja i stalna unapređenaj procesa .

Poslednji element procesa kontrole je završno ispitivanje uređaja po definisanim protokolima. Protokoli i metodologija ispitivanja razvijaju se u toku procesa razvoja, bilo u slučaju proizvoda koji je domaći razvoj bilo u slučaju proizvoda koji je razvijen od drugih subjekata. Svi zapisi završnog ispitivanja takođe su deo zapisa sistema kontrole kvaliteta, čuvaju se u okviru Pupin DMS sitema upravljanja dokumentacijom.

1.4 Završno kontrolisanje

Završno kontrolisanje je podproces procesa kontrole kvaliteta i obavlja se pre primopredaje proizvoda korisniku ili smeštanja proizvoda u magacin. Zapisi završnog kontrolisanja deo su zapisa sistema kvaliteta.

1.5 Upravljanje neusaglašenim proizvodom

Proces upravljanja neusaglašenim proizvodom zajedno sa procesom rešavanje sistemskih neusaglašenosti, korektivne i preventivne mere je jedan od najvažnijih delova ukupnog upravljanja kvalitetom u preduzeću.

Funkcionisanje ovih procesa omogućava:

  • Blagovremeno uočavanje neusaglašenosti proizvoda i procesa
  • Otklanjanje neusaglašenosti na načine predviđene procesom
  • Definisanje korektivnih i preventivnih mera da bi se izbegla ili na najmanju moguću meru svela dalja ponavljanja

1.6 Upravljanje mernom opremom i sredstvima za proizvodnju

Sva merna oprema je identifikovana i pod nadzorom. Podleže redovnom etaloniranju kod ovlašćenih institucija. Podaci i dokumenta o mernoj i proizvodnoj opremi deo su zapisa sistema kvaliteta i čuvaju se kako u papirnom tako i u elektronskom obliku na DMS sistemu preduzeća.

Svi elemeti sistema obezbeđenja kontrole kvaliteta primenjeni su, zajedno sa posebnim zahtevima stranog partnera, u programu proizvonje i ispitivanja telekomunikacionih uređaja za potrebe Vojske Republike Srbije.

DMS sistem za upravljanje dokumentima i zapisima ovog dela proizvodnje je zbog zahtevanih mera sigurnosti podataka i fizički odvojen od ostalog dela DMSa preduzeća.

Zvanični sajt Pupin Telecom AD