Izrada projekata

U okviru kompanije PUPIN TELECOM AD postoji projektno odelenje koje radi sledeće vrste projekata:

 • Idejni projekat
 • Studija opravdanosti
 • Glavni projekat
 • Izvođački projekat
 • Projekat izvedenog stanja
 • Tehnička kontrola glavnog projekta

PUPIN TELECOM AD vrši projektovanje:

KOMUNIKACIONIH SISTEMA:

 • Digitalne telefonske centrale

TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA:

 • Pristupne primarne i sekundarne TT mreže
 • Magistralni i ostali optički spojni putevi
 • Digitalni RR sistemi prenosa
 • Računarske mreže
 • Kablovski distributivni sistemi

 

LICENCE KOMPANIJE:

 • P150E3 – za izradu tehničke dokumentacije za projekte telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština
 • I150E3 – za građenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština

POJEDINAČNE LICENCE:

 • Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema
 • Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionog saobraćaja
 • Licence za odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • Licence za odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje
 • Licence za odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema
 • Licence za odgovornog izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • Licence za odgovornog izvođača radova građevinskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova
  naobjektima visokogradnje