Poziv akcionarima

Poštovani akcionari,

Kao što Vam je poznato Nadzorni odbor ove Kompanije, po članu 40. Statuta ima pet članova. Trenuto Nadzorni odbor broji tri člana i to:

1. Zvonimir Janković, dipl.ekonomista, predsednik
2. dr Zoran Stević, član i
3. Novica Vukašinović, kooptirani član

Na prvoj narednoj sednici skupštine akcionara glasaće se o potvrdi mandata Novici Vukašinoviću. Ako se taj mandat potvrdi od strane skupštine akcionara, skupština treba da izabere još dva člana do punog sastava.

Da bi popuna Nadzornog odbora bila što kvalitetnija, pa samim tim i rad odbora, pozivamo akcionare, sa 5% i više akcija, da samostalno ili udruženi (ako se udružuju potrebno je da to i overe kod javnog beležnika) predlože kandidate. Obrazložene predloge, u pisanoj formi, sa CV kandidata dostaviti kompaniji najkasnije do 20.12.2018. godine. O prispelim predlozima Nadzorni odbor će raspravljati na sednici 21.12.2018. i skupštini predložiti najkvalitetnije kandidate.

Iz napred navedenih razloga, nadamo se da će Vaše interesovanje i odziv biti zadovoljavajući, kako bi se krenulo u oporavak ovog privrednog društva.

Ovaj poziv vam se upućuje shodno zaključku Nadzornog odbora sa sednice održane 12.12.2018. godine.

POZIV AKCIONARIMA

U Beogradu,
13.12.2018.