2009. – Izveštaj za akcionare

LABORATORIJE

Akreditovane laboratorije u okviru kompanije PUPIN TELECOM AD:

 • Laboratorija za  pregled davača tarifnih impulsa i uklopnih časovnika koji se koriste u TT saobraćaju za postavljanje tarife
 • Laboratorija za  pregled osnovnih časovnika u sklopu digitalnih centrala javne i mobilne telefonije kod kojih se obračun vrši metodom zapisa podataka o pozivu
 • Laboratorija, verifikovana od strane RATEL-a, za ispitivanja i merenja u postupku kontrole usklađenosti telekomunikacionih mreža,sistema i sredstava sa propisanim standardima i za ispitivanja i merenja u postupku zehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija

PUPIN TELECOM AD poseduje kadrovske i tehničke mogućnosti za obavljanje sledećih tipova merenja i ispitivanja:

 • Merenje stabilnosti oscilatora sa tačnošću 10exp-12 – frekvencmetar HP 53132A i HP 55300 GPS Telecom Primary Reference
 • Merenje transmisionih karakteristika analognih dvožičnih priključaka (Z interfejs) – PCM-4 Wandel&Goltermann, Anritsu PCM Chanel Analyzer MS371A
 • Merenje karakteristika baznog ISDN-a ( U interfejs ) – Siemens ISDN U Analyzer K1404
 • Testiranje ISDN i No7 protokola – Sunrise Telecom Ghepardo Protocol Analyzer
 • Simuliranje parice – Consultronics DLS 200
 • Ispitivanje temperaturne stabilnosti u klima komori – Heraeus Votch VK II 04/1000
 • Laboratorijska merenja struje i napona – multimetar HP 34401A, laboratorijski izvor jednosmernog napajanja HP 6554A, laboratorijsko aktivno opterećenje HP 6050A
 • Transmisiono testiranje 2Mbit/s i analiza protokola V5.1 i V5.2 – Sunrise Telecom SunSet E20
 • Merenje oblika signala – osciloskopi Tektronix TDS 5052, TDS 744A, TDS 2024, TDS 340A, THS 720 i generator signala HP 33120A
 • Merenje saobraćaja TDM centrala na Z interfejsu i A interfejsu – simulatori poziva Anritsu EF 111A, Anritsu 106A i Anritsu EF 401

PROIZVODNjA KABLOVSKIH SKLOPOVA

Procesi asembliranja i ispitivanja kablovskih sklopova podržani su kompletnom opremom za tehnologiju kokasijalnih, krimpovanih, i kablova za prosecanje.
Kablovski sklopovi se 100% ispituju na kratke spojeve i proboj. Po zahtevu naručioca, kada su potrebne karakteristike prenosa na visokim frekvencijama, 20 KHz ili više, radi se analiza spektra i isporučuje ispitna dokumentacija.

PROIZVODNI KAPACITETI

Kompanija PUPIN TELECOM AD raspolaže:

 • Tehnologijama za proizvodnju i ispitivanje telekomunikacionih uređaja i sistema

 • Tehnologijama za pružanje razvojnih,tehnoloških, proizvodnih i inženjering usluga

U okviru PUPIN TELECOM AD organizovani su razvoj, tehnologija i fleksibilni proizvodni procesi za kompletnu proizvodnju elektronskih sklopova, od prototipske i probne do srednje serijske proizvodnje raznih elektronskih sklopova.

PROIZVODNjA

Kompanija poseduje razrađene tehničko-tehnološke postupke i vlada proizvodnim procesima za sledeće grupe proizvoda:

 • PRIZVODNjA PROSTIH DO VRLO SLOŽENIH SKLOPOVA VIŠESLOJNIH ŠTAMPANIH PLOČA SA ISPITIVANjEM – SMT/TH sa komponentama finog rastera, BGA komponentama
 • U oblasti proizvodnje sklopova štampanih ploča usavršeni su
 • PROCESI MONTAŽE, KONTROLE I REPARACIJE BGA KOMPONENTI RAZNIH FINE PITCH – radi se i u tehnologiji procesa lemljenja zasnovanom na olovnim i bezolovnim materijalima
 • PROIZVODNjA SKLOPOVA KONEKTORSKIH PLOČA SA ISPITIVANjEM  – lemljenje, utiskivanje konektora “press fit“
 • PROIZVODNjA SKLOPOVA KABLOVA SA ISPITIVANjEM   – standardnih, koaksijalnih i optičkih
 • MONTAŽA I KONTROLA ELEKTROMEHANIČKIH PODSKLOPOVA I SKLOPOVA GOTOVIH UREĐAJA – po zahtevu i tehnologiji naručioca

Savremeno organizovani proizvodno-tehnološki procesi sa visokim učešćem automatizacije i kompjuterskim upravljanjem, podrazumevaju potpuno definisan način obrade, programiranja, skladištenja i distribucije podataka.
MAŠINE ZA SERIGRAFIJU

 • Asemblaža komponenata u SMD i TH tehnologiji nanošenjem lemne paste serigrafijom – automatski

MONTAŽA KOMPONENATA

 • Montaža komponenata se vrši automatski i poluautomatski

ISPITIVANjE I KONTROLA

U procesu proizvodnje, prema planu kontrolisanja i uputstava za kontrolisanje, vrše se sledeća ispitivanja i kontrolisanja:

 • VIZUELNO KONTROLISANjE
 • KONTROLISANjE SKLOPOVA ŠTAMPANIH PLOČA  – u međufazi montaže SMD na FBT robotskom sistemu
 • KONTROLISANj GOTOVIH SKLOPOVA ŠTAMPANIH PLOČA – u međufazi proizvodnje na BTS-HP sistemu
 • ISPITIVANjE U TESTNIM KLIMATSKIM USLOVIMA RADA
 • RENDGENSKO KONTROLISANjE – skrivenih nedostataka na sklopovima štampanih ploča
 • ISPITIVANjE KVALITETA MONTAŽE KONEKTORSKIH PLOČA IKABLOVA – na programskom uređaju
 • FUNKCIONALNO ISPITIVANjE ELEKTRONSKIH PODSKLOPOVA NA SPECIFIČNIM ADAPTERIMA
 • FUNKCIONALNO ISPITIVANjE SKLOPOVA U REFERENTNIM SISTEMIMA
 • ZAVRŠNE KONTROLE SISTEMA PRE ISPORUKE
 • ISPITIVANjE I MERENjE PROPISANIH KARAKTERISTIKA
 • MERENjE I ISPITIVANjE KARAKTERISTIKA U ZAHTEVANIM USLOVIMA OKOLINE
 • OPREMLjENOST PROIZVODNOG PROSTORA

Proizvodni proces je realizovan u savremenoj tehnologiji automatske montaže i ispitivanja. Proizvodni procesi i činioci procesa su u potpunosti definisani, dokumentovani, označeni i kontrolisani u svim fazama proizvodnje.

ODELENjE TEHNOLOGIJE I PRIPREME PROIZVODNjE

 • Proces proizvodnje započinje prijemom tehničko – tehnološke dokumentacije u odeljenju tehnologije i pripreme proizvodnje, a podržan je u potpunosti informacionim sistemom i izgrađenom bazom podataka.

AUTOMATSKA VIZUELNA KONTROLA

 • Automatska vizuelna kontrola odvija se na 3D automatu sa 5 kamera i sistemu za rengensku inspekciju kvaliteta lemljenja BGA komponenata i skrivenih mana na sklopovima i komponentama.

MEĐUFAZNO ISPITIVANjE GOTOVIH SKLOPOVA

 • Međufazno ispitivanje gotovih sklopova  obavlja se na kompleksnim sistemima sa adapterima i robotskoj mašini za proveru svih lemnih tačaka i veza kao i pasivnih RLC karakteristika.

USLUGE

U domenu usluga za eksterne korisnike vrši se:

 • Razvoj i projektovanje štampanih ploča u TH i SMD tehnologiji
 • Proizvodnja višeslojnih štampanih ploča

Izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju sklopova, uređaja i sistema sa međufaznom i završnom kontrolom – industrijalizacija, prilagođavanje podsklopova i proizvoda projektovanoj tehnologiji, izrada potrebne proizvodne i tehnološke dokumentacije i raznih aplikacija za proizvodnju i ispitivanje na CNC mašinama

 • Izrada konstrukcione dokumentacije mehaničkih sklopova
 • Proizvodnja specifičnih alata i pribora
 • Proizvodnja mehaničkih sklopova i alata

PROCES ASEMBLIRANjA PCB

Proizvodni proces asembliranja PCB-a je projektovan za realizaciju prototipova, “O” serija, malih i malih srednjih serija višeg nivoa složenosti.To se odnosi i na ostale proizvodne procese, tako da su proizvodni nalozi za proizvode do 10.000 komada

Odelenje asembliranja PCB-a sa PCB-om iz programa digitalnih telefonskih centrala serije DKTS.

Proces serigrafskog nanošenja paste na PCB, pozicioniranja komponenti i lemljenja je podržan opremom za navedene količine i složenost. Stolovi za izradu prototipova i P&P automati

Lemljenje u konvejerskoj peći i talasno lemljenje, RoHS

Posebna pažnja se obraća na sistem međufazne kontrole, finalne kontrole i praćenja svih parametara  koji utiču na kvalitet. Sistem obeležavanja PCB omogućuje sledljivostprocesa i ustanovljavanje  grešaka, njihovu korekciju.

Proces međufazne vizuelne kontrole je opremljen uređajima, mikroskopom i automatom za vizuelnu kontrolu.

3D X – ray se koristi za komponente na kojima nije moguće izvršiti kontrolu vizuelno, BGA, QFN i kontrolu unutrašnjih slojeva PCB-a.

3D X – ray i primer dokumentacije koji se daje korisniku

hhhhhh

Za probne serije umeravanje komponenti se vrši na FBT sistemu, pre i posle veštačkog starenja u komorama

Eventualna reparacija PCB-a i završno funkcionalno testiranje vrši se na PDR-u i  HP ITBT sistemu.

Kompletan proces asembliranja i testiranja PCB podržavamo izradom potrebnih programa i adaptera.

Potencijalnim korisnicima naših usluga nudimo:

 • Podršku u definisanju funkcionalne specifikacije, tehničkih uslova, standarda i kvaliteta koji treba da budu ispunjeni
  Izradu idejnih rešenja, funkcionalnog dizajna, konstrukcionog rešenja kompletnog proizvoda u CAD-u, sa definisanim predlogom montaže
 • Dizajniranje prema zahtevima naručioca i usvajanje rešenja
 • Tehnoekonomsku analizu prema zahtevu narčioca
 • Realizaciju proizvodnog ciklusa do početka seriske proizvodnje

Optički moduli

OPTIČKI MODULI ZA SPOLjNU MONTAŽU

 • Namenjeni za optičke razdelnike za spoljnu montažu i PON i strukturama WAN mreža
 • Dva tipa optičkih modula: KONEKTORSKI I MODUL ZA NASTAVLjANjE
 • Modula sa konektorima obezbeđuje fleksibilnost, jer se svako vlakno može prespajanjem preusmeriti
 • Modula za nastavljanje ostvaruje krutu vezu  vlakno- na – vlakno
 • Montiraju se u ormane od poliestera, čija veličina zavisi od kapaciteta i konfiguracije
 • Opremljeni splajs kasetom R40 ( radijus savijanja optičkih vlakana 40mm )
 • Organizovano vođenje i zaštita cevčica dolaznog kabla
 • Držači zabravljuju module, tako da ostaju u svojim vođicama i u slučaju vibracija
 • Zaštitni poklopac sa zaptivanjem štiti vlakna od glodara i ostalih mehaničkih oštećenja
 • Moduli su smešteni pod uglom od 14° u kanalu, tako da se kondenzovana voda sliva u zadnji deo kanala

OPTIČKI MODUL ZA UNUTRAŠNjU MONTAŽU

 • Idealan za optičke razdelnike velikog kapaciteta
 • Kapacitet do 12 optičkih konektora tipa E2000, SC, ST, FC, LC ili 6 SC Duplex
 • Konektori tipa E2000, SC, FC i LC  u  PC i APC 8° verzijama
 • Dimenzije ( visina x širina )  3HE x 8TE
 • Upotreba u rekovima 19” visine 3HE,  maksimalno 10 modula u reku
 • Integrisana splajs kaseta R30
 • Tip adaptera i pigtail-ova se ugrađuje po izboru
 • Moguće spajanje monomodnih i multimodnih vlakana
 • Širok asortiman dodatne opreme

OPTIČKI RAZDELNIK

 • Namenjen za završavanje većeg broja optičkih kablova
 • Smešten u kabinetu sa 19” obrtnim ramom visine 39HE ( 1HE= 44,45mm )
 • Maksimalna visina kabineta 42HE za kapacitet  720 optičkih vlakana
 • Jedinični set opreme za 120 optičkih vlakana je visine 6HE
 • Za manje kapacitete mogućnost smeštaja u obrtne zidne ormane
 • Kablovi se završavaju na optičkim modulima za unutrašnju montažu sa 12 konektora
 • Širok asortiman tipa konektora
 • Organizovano vođenje dolaznih i prespojnih kablova ( patchcord-ova ) obezbeđuje dozvoljene radijuse savijanja vlakana
 • Mogućnost naknadnog proširenja kapaciteta
 • Mogućnost smeštaja u kabinete po ETSI standardu

SPLAJS KASETE

 • Obezbeđuje smeštaj spojeva i rezerve optičkih vlakana
 • Radijus savijanja optičkih vlakana  30mm ( R30 ) i 40mm ( R40 )
 • Ugradnja različitih tipova nosača splajsova ( Fujikura, ANT, …. )
 • Mogućnost slaganja i međusobnog povezivanja šarkama
 • Jednostavan pristup vlaknima u svakoj kaseti zahvaljujući fleksibilnim šarkama
 • Mogućnost uvođenja cevčica sa četiri strane
 • Pojedinačno rasterećenje optičkih vlakana
 • Prostor za smeštaj minimum 1,5m rezerve svakog vlakna
 • Prostor za smeštaj vlakana koja nisu splajsovana
 • Širok asortiman dodatnog pribora omogućava univerzalnu primenu