Arhive kategorija: Signalizacioni sistemi

Semaforski Kontroleri

UREĐAJ ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA EUROKONTROLER S2000

Koristi se kao individualni kontroler, koordinator u zelenom talasu ili kao kontroler u sistemu zonskog ili centralnog upravljanja.

Osnovne karakteristike:

 • Primena za semaforizaciju novih ili rekonstrukciju postojećih raskrsnica,
 • Podržava do 32 vozačke signalne grupe,
 • Mogućnost upravljanja 4 bliske raskrsnice,
 • Komunikacija sa kontrolerom putem standardne telemetrije, optičkih modula, optičkih ili radio modema, putem GSM ili preko sopstvenih ili iznajmljenih linija,
 • PC orijentisan paket za pripremu i kontrolu podataka, daljinski nadzor i upravljanje kontrolerom,
 • Poseduje međunarodne i domaće ateste.

Osnovne saobraćajno – eksploatacione karakteristike uređaja za regulaciju saobraćaja EUROKONTROLER S2000 prilagođene su savremenim zahtevima i potrebama upravljanja saobraćajem u gradovima.
Uređaj je rađen po američkim NEMA standardima i standardima EU za svetlosnu saobraćajnu signalizaciju. Svaka nova generacija uređaja je kompatibilna sa prethodnom, što omogućava jednostavno podizanje sistema na viši nivo, što je značajno sa ekonomsko stanovišta, posebno u aktuelnim uslovima.
Zahvaljujući modularnoj izgradnji hardvera i softvera omogućeno je jednostavno ii brzo prilagođavanje konkretnoj konfiguraciji raskrsnice, kao i izmena i dogradnja sistema, servisiranje i održavanje.
OSNOVNI DELOVI

Osnovni delovi uređaja za regulaciju saobraćaja:

 • Upravljačka jedinica  –  Controller Unit  ( CU )
 • Bezbedonosna jedinica  – Malfunction Management Unit ( MMU )
 • Serijska BUS interfejs jedinica – Bus Interface Unit ( BIU )
 • Izvršna jedinica ( VIP ) – 4 signalne grupe po jednom VIP-u
 • Izvor napajanja ( IN )
 • Detektorska jedinica ( DET ) – po zahtevu korisnika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Napajanje uređaja: 220V AC ( -15%, + 10% ),
 • Temoeraturni opseg radnog ambijenta: -30 C do +70 C

Kontrolna ploča uređaja snabdevena je lokalnom tastaturom i LCD displejom, koji se koriste za neposrednu kontrolu rada uređaja, analizu rada i neposredno upravljanje radom uređaja i raskrsnice.
Kontroler poseduje nezavisni žuti treptač sa sopstvenim napajanjem, koji fazno razdvaja vozačke žute izvore svetlosti od crvenih i zelenih izvora svetlosti i automatski se uključuje u slučaju detekcije neispravnosti rada uređaja ili perifeijske opreme na raskrsnici.

ATESTI I SERTIFIKATI

Međunarodni atest UK 2692002 01 od 20.01.2006.god. i UK 2692002 02 od 28.02.2007.god. o usaglašenosti sa zahtevima standarda EU i UK 2792089 01 i UK 2792091 01 od 28.02.2007.god. o posedovanju CE znaka.
Atesti se dobijaju od međunarodne organizacije TUV Rheinland Inter Cert.

Atest Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu izdat 24.07.2002.god. Ispitivanje i atestiranje uređaja je izvršeno prema standardu NEMA TS2-199X koji je 1998.god. preporučen u SAD.

Uređaj je pod patentnom zaštitom br.P-687/03 od 29.08.2003.god. kod Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu.

Uređaj poseduje sertifikat br.0703381600 od 07.11.2003.god.zdat od AD “ KVALITET “ Niš, kojim se potvrđuje da ne proizvodi radio -frekvencijske smetnje.

Poseduje saglasnost JP „Elektrodistribucija Beograd“ za upotrebu na konzumnom području Elektrodistribucije Beograd ( 625/03 od 19.09.2003.god.)

Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju

KORISTE SE ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA VOZILA, PEŠAKA, TRAMVAJA KAO I ZA SIGNALE ZA OGRANIČENjE BRZINE

 • PREČNICI SOČIVA 210 mm I 300 mm
 • IZVOĐENjE SA LED MODULIMA ILI SIJALICOM E27
 • SMANjENA POTROŠNjA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA UPOTREBOM LED MODULA
 • RAZLIČITI TIPOVI LANTERNI U ZAVISNOSTI OD DIMENZIJA, NAMENE I VRSTE SIMBOLA
 • STEPEN ZAŠTITE KUĆIŠTA IP54
 • MODULARNI KONCEPT
 • JEDNOSTAVNA MONTAŽA I ODRŽAVANjE
 • IZRAĐENE U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA  EN 12368
 • TELA LANTERNI SU ATESTIRANA ( 001472/2003 – 1 ZA PREČNIK SOČIVA 210 mm I 001125/2004 – 0 ZA PREČNIK SOČIVA 300 mm )

OPIS

Svetlosna signalna oprema je izrađena na modularnom principu, što omogućava jednostavno kombinovanje boja, veličina i tipova sočiva.
Osnovni delovi lanterni ( telo, poklopac, vrata i sočivo ) su izrađeni od polikarbonata.
Koriste se za regulaciju saobraćaja vozila, pešaka, tramvaja, za brzinske signale, kao skretač ( strelice ) i slično u zavisnosti od broja modula i vrste simbola na sočivu.
TIPOVI LANTERNI :

 • jednodelna lanterna
 • dvodelna ( pešačka ) lanterna
 • trodelna ( vozačka ) lanterna sa svim mogućim kombinacijama strelica
 • dvodelne i trodelne lanterne za tramvaje
 • kombinovana lanterna ( 210 mm i 300 mm )

Svi tipovi lanterni mogu biti opremljeni sa LED modulima ili sijalicama E27 u kombinaciji boja po želji.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Delovi od plastične mase omogućavaju potpunu otpornost na koroziju, a konstrukcija omogućava veliku čvrstinu i robusnost.
 • Velika tačnost izrade i korišćenje zaptivne gume daje potpunu hermetičnost lanterni, a prirodna cirkulacija vazduha sprečava kondenzaciju vlage.
 • Ožičenje i pomoćna oprema su standardni.
 • Održavanje lanterni je olakšano zbog potpune zamenjivosti delova.
 • Uz lanterne se može isporučiti kontrastna tabla koja omogućava lakšu uočljivost svetlosnih signala. Kontrastne table se izrađuju za sve tipove lanterni u zavisnosti od prečnika sočiva. Konntrastne table se isporučuju na zahtev kupca.

Ekološki Semafor

Omogućava smanjenje zagađenosti vazduha i smanjenje utroška goriva

 • Prikazuje trajanje crvenog svetla do trenutka uključivanja zelenog svetla
 • Veliki uticaj na zaštitu čovekove okoline
 • Postavlja se u dvodelnu lanternu
 • Stepen zaštite kućišta IP54
 • Osnovni zahtevi

Zaustavljanje vozila na raskrsnicama u cilju regulacije saobraćaja je neminovnost. Vreme koje vozilo provede čekajući da se upali zeleno svetlo je različito od raskrsnice do raskrsnice i zavisi od više faktora: inteziteta saobraćaja, važnosti ulica koje se ukrštaju i tome slično.
Ako u toku čekanja na zeleno svetlo motori automobila rade, oni ispuštaju izduvne gasove koji izuzetno štetno deluju na ljudski organizam. Svest o njihovoj štetnosti podstakla je razvoj takozvanog ekološkog semafora.
Opis
Ekološki semafor brojčano ( u sekundama ) prikazuje trajanje crvenog svetla do trenutka uključivanja zelenog svetla. Na raskrsnicama na kojima se ukrštaju ulice sa različitim prioritetima ( intezitetima ) saobraćaja, crveno svetlo na sporednom pravcu može da traje i više od 60 sekundi. Za to vreme vozači mogu da isključe motore i na taj način smanje nivo zagađenosti od izduvnih gasova i smanje utrošak goriva.
Na 5 sekundi pre pojave zelenog svetla, vozači pale svoje motore i u trenutku paljenja zelenog svetla pokreću vozilo.
Ekološki semafor se postavlja u dvodelnim lanternama. U gornjem segmentu se brojčano ( u sekundama ) prikazuje vreme preostalo do pojave zelenog svetl, a u donjem upozorenje vozačima da ugase motor.
Isti ovakav semafor može se koristiti i za informisanje pešaka na pešačkim prelazima o trajanju crvenog ili zelenog pešačkog svetla.

 

Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom

EURONADZOR
Euronadzor je softver za daljinski nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja EURO S2000
Osnovna namena je:
Uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima,

Nadgledanje funkcionalnog stanja saobraćajnog kontrolera i izvršavanje signalnog plana,

Nadgledanje funkcionalnog stanja periferijske opreme,

Analiza detektovanih grešaka u radu kontrolera ili periferijske opreme,

Generisanje izveštaja o radu kontrolera i stanju na raskrsnicama.
OPIS

Namena programskog sistema za nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja je uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima na udaljenim lokacijama u odnosu na nadzorni centar.

Veza sa udaljenim kontrolorima moža biti ostvarena preko:

 • RS232/RS485 protokola preko žičane veze ili optičkih kablova,
 • RS232/RS485 protokola preko radio modema i lokalne žičane veze između kontrolera,
 • GPRS ili nekog drugog protokola mobilne telefonije za kontrolere za koje nije potreban daljinski nadzor  u realnom vremenu

U okviru nadzornih funkcija nadgledaju se:

 • funkcinalno stanje saobraćajnog kontrolera i izvršavanje signalnog plana,
 • funkcionalno stanje periferijske opreme i ostvareno stanje zahteva,
 • svi relevantni parametri i podaci o radu kontrolera koji definišu rad i ponašanje kontrolera,
 • analiza detektovanih grešaka u radu kontrolera ili periferijske opreme.

U okviru upravljačkih funkcija omogućene su sledeće aktivnosti

 • upravljanje radom kontrolera i definisanje izvršavanja signalnih planova,
 • očitivanje svih relevantnih parametara rada i izveštajnih podataka,
 • upis novih podataka u kontroler o raskrsnici i signalnim planovima ( plan podizanja raskrsnice, vremenska tabela rada signalnih planova i unos ili izmena signalnih planova u kontroleru ).

IZVEŠTAVANjE O RADU KONTROLERA I NADZORA UREĐAJA
Generisanje izveštaja o radu kontrolera i stannja na raskrsnicama obavlja se u okviru aplikacije EUROIZVEŠTAJ. U okviru ove aplikacije postoje sledeće kategorije izveštaja:
1. KONTROLERI – prikaz podataka o radu kontrolera:

 • OČITAVANjE STANjA KONTROLERA – prikaz registrovanih stanja kontrolera
 • EVIDENCIJA RADA KONTROLERA – prikaz evidentiranih poruka o promeni stanja kontrolera ( baza podataka sa kontrolera )
 • GREŠKE U SIGNALNIM PLANOVIMA – prikaz evidentiranih poruka o greškama u izvršavanju signalnih planova na kontrolerima u odnosu na projektovanja stanja signalnih planova
 • UPIS PODATAKA U KONTROLERE – prikaz evidentiranih upisa podataka u kontrolere

2. EVIDENCIJA RADA – evidencija rada korisnika sistema:

 • EVIDENCIJA RADA KORISNIKA – prikaz podataka o evidentiranim pristupima korisnika sistemu
 • EVIDENCIJA RADA NADZORA –  prikaz podataka o radu sistema za nadzor i radu komunikacionog sistema

3. PV DIJAGRAM – prikaz PV dijagrama za projektovana i ostvarena stanja zelenog talasa na posmatranoj trasi

Svi generisani pregledi i izveštaji mogu biti filtrirani po raskrsnicama ili zahtevanom vremenskom periodu. Generisani pregledi i izveštaji mogu biti sačuvani po zahtevu korisnika ili odštampani na izabranom štampaču.

Govorni uređaj za slepa i slabovida lica

NAMENjEN ZA POMOĆ U ORIJENTACIJI SLEPIH I SLABOVIDIH LICA

NA SEMAFORIZOVANIM PEŠAČKIM PRELAZIMA

 • PRUŽA INFORMACIJU O SLOBODNOM PRELAZU PREKO ULICE I NAZIVU ULICE KOJA SE PRELAZI
 • EMITUJE GOVORNU PORUKU KOJA SE ČUJE ZA VREME ZELENOG SIGNALA ZA PEŠAKE
 • EMITOVANjE ZVUČNOG SIGNALA IZ KUTIJE PEŠAČKOG TASTERA ( LOKATOR ) ZA VREME TRAJANjA ZABRANE PRELASKA PRKO ULICE
 • UGRAĐUJE SE U SEGMENT LANTERNE PREČNIKA 210 mm
 • MOŽE SE POSEBNO MONTIRATI NA STUB ILI KAO TREĆI SEGMENT PEŠAČKE LANTERNE
 • STEPEN ZAŠTITE KUĆIŠTA IP54
 • JEDNOSTAVNA MONTAŽA I ODRŽAVANjE
 • UGRAĐENE KOMPONENTE ZADOVOLjAVAJU INDUSTRIJSKE STANDARDE, ŠTO GARANTUJE POUZDAN RAD I DUG RADNI VEK