Arhive kategorija: Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom

Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom

EURONADZOR
Euronadzor je softver za daljinski nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja EURO S2000
Osnovna namena je:
Uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima,

Nadgledanje funkcionalnog stanja saobraćajnog kontrolera i izvršavanje signalnog plana,

Nadgledanje funkcionalnog stanja periferijske opreme,

Analiza detektovanih grešaka u radu kontrolera ili periferijske opreme,

Generisanje izveštaja o radu kontrolera i stanju na raskrsnicama.
OPIS

Namena programskog sistema za nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja je uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima na udaljenim lokacijama u odnosu na nadzorni centar.

Veza sa udaljenim kontrolorima moža biti ostvarena preko:

  • RS232/RS485 protokola preko žičane veze ili optičkih kablova,
  • RS232/RS485 protokola preko radio modema i lokalne žičane veze između kontrolera,
  • GPRS ili nekog drugog protokola mobilne telefonije za kontrolere za koje nije potreban daljinski nadzor  u realnom vremenu

U okviru nadzornih funkcija nadgledaju se:

  • funkcinalno stanje saobraćajnog kontrolera i izvršavanje signalnog plana,
  • funkcionalno stanje periferijske opreme i ostvareno stanje zahteva,
  • svi relevantni parametri i podaci o radu kontrolera koji definišu rad i ponašanje kontrolera,
  • analiza detektovanih grešaka u radu kontrolera ili periferijske opreme.

U okviru upravljačkih funkcija omogućene su sledeće aktivnosti

  • upravljanje radom kontrolera i definisanje izvršavanja signalnih planova,
  • očitivanje svih relevantnih parametara rada i izveštajnih podataka,
  • upis novih podataka u kontroler o raskrsnici i signalnim planovima ( plan podizanja raskrsnice, vremenska tabela rada signalnih planova i unos ili izmena signalnih planova u kontroleru ).

IZVEŠTAVANjE O RADU KONTROLERA I NADZORA UREĐAJA
Generisanje izveštaja o radu kontrolera i stannja na raskrsnicama obavlja se u okviru aplikacije EUROIZVEŠTAJ. U okviru ove aplikacije postoje sledeće kategorije izveštaja:
1. KONTROLERI – prikaz podataka o radu kontrolera:

  • OČITAVANjE STANjA KONTROLERA – prikaz registrovanih stanja kontrolera
  • EVIDENCIJA RADA KONTROLERA – prikaz evidentiranih poruka o promeni stanja kontrolera ( baza podataka sa kontrolera )
  • GREŠKE U SIGNALNIM PLANOVIMA – prikaz evidentiranih poruka o greškama u izvršavanju signalnih planova na kontrolerima u odnosu na projektovanja stanja signalnih planova
  • UPIS PODATAKA U KONTROLERE – prikaz evidentiranih upisa podataka u kontrolere

2. EVIDENCIJA RADA – evidencija rada korisnika sistema:

  • EVIDENCIJA RADA KORISNIKA – prikaz podataka o evidentiranim pristupima korisnika sistemu
  • EVIDENCIJA RADA NADZORA –  prikaz podataka o radu sistema za nadzor i radu komunikacionog sistema

3. PV DIJAGRAM – prikaz PV dijagrama za projektovana i ostvarena stanja zelenog talasa na posmatranoj trasi

Svi generisani pregledi i izveštaji mogu biti filtrirani po raskrsnicama ili zahtevanom vremenskom periodu. Generisani pregledi i izveštaji mogu biti sačuvani po zahtevu korisnika ili odštampani na izabranom štampaču.