Arhive kategorija: Semaforski Kontroleri

Semaforski Kontroleri

UREĐAJ ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA EUROKONTROLER S2000

Koristi se kao individualni kontroler, koordinator u zelenom talasu ili kao kontroler u sistemu zonskog ili centralnog upravljanja.

Osnovne karakteristike:

 • Primena za semaforizaciju novih ili rekonstrukciju postojećih raskrsnica,
 • Podržava do 32 vozačke signalne grupe,
 • Mogućnost upravljanja 4 bliske raskrsnice,
 • Komunikacija sa kontrolerom putem standardne telemetrije, optičkih modula, optičkih ili radio modema, putem GSM ili preko sopstvenih ili iznajmljenih linija,
 • PC orijentisan paket za pripremu i kontrolu podataka, daljinski nadzor i upravljanje kontrolerom,
 • Poseduje međunarodne i domaće ateste.

Osnovne saobraćajno – eksploatacione karakteristike uređaja za regulaciju saobraćaja EUROKONTROLER S2000 prilagođene su savremenim zahtevima i potrebama upravljanja saobraćajem u gradovima.
Uređaj je rađen po američkim NEMA standardima i standardima EU za svetlosnu saobraćajnu signalizaciju. Svaka nova generacija uređaja je kompatibilna sa prethodnom, što omogućava jednostavno podizanje sistema na viši nivo, što je značajno sa ekonomsko stanovišta, posebno u aktuelnim uslovima.
Zahvaljujući modularnoj izgradnji hardvera i softvera omogućeno je jednostavno ii brzo prilagođavanje konkretnoj konfiguraciji raskrsnice, kao i izmena i dogradnja sistema, servisiranje i održavanje.
OSNOVNI DELOVI

Osnovni delovi uređaja za regulaciju saobraćaja:

 • Upravljačka jedinica  –  Controller Unit  ( CU )
 • Bezbedonosna jedinica  – Malfunction Management Unit ( MMU )
 • Serijska BUS interfejs jedinica – Bus Interface Unit ( BIU )
 • Izvršna jedinica ( VIP ) – 4 signalne grupe po jednom VIP-u
 • Izvor napajanja ( IN )
 • Detektorska jedinica ( DET ) – po zahtevu korisnika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Napajanje uređaja: 220V AC ( -15%, + 10% ),
 • Temoeraturni opseg radnog ambijenta: -30 C do +70 C

Kontrolna ploča uređaja snabdevena je lokalnom tastaturom i LCD displejom, koji se koriste za neposrednu kontrolu rada uređaja, analizu rada i neposredno upravljanje radom uređaja i raskrsnice.
Kontroler poseduje nezavisni žuti treptač sa sopstvenim napajanjem, koji fazno razdvaja vozačke žute izvore svetlosti od crvenih i zelenih izvora svetlosti i automatski se uključuje u slučaju detekcije neispravnosti rada uređaja ili perifeijske opreme na raskrsnici.

ATESTI I SERTIFIKATI

Međunarodni atest UK 2692002 01 od 20.01.2006.god. i UK 2692002 02 od 28.02.2007.god. o usaglašenosti sa zahtevima standarda EU i UK 2792089 01 i UK 2792091 01 od 28.02.2007.god. o posedovanju CE znaka.
Atesti se dobijaju od međunarodne organizacije TUV Rheinland Inter Cert.

Atest Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu izdat 24.07.2002.god. Ispitivanje i atestiranje uređaja je izvršeno prema standardu NEMA TS2-199X koji je 1998.god. preporučen u SAD.

Uređaj je pod patentnom zaštitom br.P-687/03 od 29.08.2003.god. kod Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu.

Uređaj poseduje sertifikat br.0703381600 od 07.11.2003.god.zdat od AD “ KVALITET “ Niš, kojim se potvrđuje da ne proizvodi radio -frekvencijske smetnje.

Poseduje saglasnost JP „Elektrodistribucija Beograd“ za upotrebu na konzumnom području Elektrodistribucije Beograd ( 625/03 od 19.09.2003.god.)