Arhive kategorija: Proizvodnja

PROIZVODNjA KABLOVSKIH SKLOPOVA

Procesi asembliranja i ispitivanja kablovskih sklopova podržani su kompletnom opremom za tehnologiju kokasijalnih, krimpovanih, i kablova za prosecanje.
Kablovski sklopovi se 100% ispituju na kratke spojeve i proboj. Po zahtevu naručioca, kada su potrebne karakteristike prenosa na visokim frekvencijama, 20 KHz ili više, radi se analiza spektra i isporučuje ispitna dokumentacija.

PROIZVODNI KAPACITETI

Kompanija PUPIN TELECOM AD raspolaže:

 • Tehnologijama za proizvodnju i ispitivanje telekomunikacionih uređaja i sistema

 • Tehnologijama za pružanje razvojnih,tehnoloških, proizvodnih i inženjering usluga

U okviru PUPIN TELECOM AD organizovani su razvoj, tehnologija i fleksibilni proizvodni procesi za kompletnu proizvodnju elektronskih sklopova, od prototipske i probne do srednje serijske proizvodnje raznih elektronskih sklopova.

PROIZVODNjA

Kompanija poseduje razrađene tehničko-tehnološke postupke i vlada proizvodnim procesima za sledeće grupe proizvoda:

 • PRIZVODNjA PROSTIH DO VRLO SLOŽENIH SKLOPOVA VIŠESLOJNIH ŠTAMPANIH PLOČA SA ISPITIVANjEM – SMT/TH sa komponentama finog rastera, BGA komponentama
 • U oblasti proizvodnje sklopova štampanih ploča usavršeni su
 • PROCESI MONTAŽE, KONTROLE I REPARACIJE BGA KOMPONENTI RAZNIH FINE PITCH – radi se i u tehnologiji procesa lemljenja zasnovanom na olovnim i bezolovnim materijalima
 • PROIZVODNjA SKLOPOVA KONEKTORSKIH PLOČA SA ISPITIVANjEM  – lemljenje, utiskivanje konektora “press fit“
 • PROIZVODNjA SKLOPOVA KABLOVA SA ISPITIVANjEM   – standardnih, koaksijalnih i optičkih
 • MONTAŽA I KONTROLA ELEKTROMEHANIČKIH PODSKLOPOVA I SKLOPOVA GOTOVIH UREĐAJA – po zahtevu i tehnologiji naručioca

Savremeno organizovani proizvodno-tehnološki procesi sa visokim učešćem automatizacije i kompjuterskim upravljanjem, podrazumevaju potpuno definisan način obrade, programiranja, skladištenja i distribucije podataka.
MAŠINE ZA SERIGRAFIJU

 • Asemblaža komponenata u SMD i TH tehnologiji nanošenjem lemne paste serigrafijom – automatski

MONTAŽA KOMPONENATA

 • Montaža komponenata se vrši automatski i poluautomatski

ISPITIVANjE I KONTROLA

U procesu proizvodnje, prema planu kontrolisanja i uputstava za kontrolisanje, vrše se sledeća ispitivanja i kontrolisanja:

 • VIZUELNO KONTROLISANjE
 • KONTROLISANjE SKLOPOVA ŠTAMPANIH PLOČA  – u međufazi montaže SMD na FBT robotskom sistemu
 • KONTROLISANj GOTOVIH SKLOPOVA ŠTAMPANIH PLOČA – u međufazi proizvodnje na BTS-HP sistemu
 • ISPITIVANjE U TESTNIM KLIMATSKIM USLOVIMA RADA
 • RENDGENSKO KONTROLISANjE – skrivenih nedostataka na sklopovima štampanih ploča
 • ISPITIVANjE KVALITETA MONTAŽE KONEKTORSKIH PLOČA IKABLOVA – na programskom uređaju
 • FUNKCIONALNO ISPITIVANjE ELEKTRONSKIH PODSKLOPOVA NA SPECIFIČNIM ADAPTERIMA
 • FUNKCIONALNO ISPITIVANjE SKLOPOVA U REFERENTNIM SISTEMIMA
 • ZAVRŠNE KONTROLE SISTEMA PRE ISPORUKE
 • ISPITIVANjE I MERENjE PROPISANIH KARAKTERISTIKA
 • MERENjE I ISPITIVANjE KARAKTERISTIKA U ZAHTEVANIM USLOVIMA OKOLINE
 • OPREMLjENOST PROIZVODNOG PROSTORA

Proizvodni proces je realizovan u savremenoj tehnologiji automatske montaže i ispitivanja. Proizvodni procesi i činioci procesa su u potpunosti definisani, dokumentovani, označeni i kontrolisani u svim fazama proizvodnje.

ODELENjE TEHNOLOGIJE I PRIPREME PROIZVODNjE

 • Proces proizvodnje započinje prijemom tehničko – tehnološke dokumentacije u odeljenju tehnologije i pripreme proizvodnje, a podržan je u potpunosti informacionim sistemom i izgrađenom bazom podataka.

AUTOMATSKA VIZUELNA KONTROLA

 • Automatska vizuelna kontrola odvija se na 3D automatu sa 5 kamera i sistemu za rengensku inspekciju kvaliteta lemljenja BGA komponenata i skrivenih mana na sklopovima i komponentama.

MEĐUFAZNO ISPITIVANjE GOTOVIH SKLOPOVA

 • Međufazno ispitivanje gotovih sklopova  obavlja se na kompleksnim sistemima sa adapterima i robotskoj mašini za proveru svih lemnih tačaka i veza kao i pasivnih RLC karakteristika.

USLUGE

U domenu usluga za eksterne korisnike vrši se:

 • Razvoj i projektovanje štampanih ploča u TH i SMD tehnologiji
 • Proizvodnja višeslojnih štampanih ploča

Izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju sklopova, uređaja i sistema sa međufaznom i završnom kontrolom – industrijalizacija, prilagođavanje podsklopova i proizvoda projektovanoj tehnologiji, izrada potrebne proizvodne i tehnološke dokumentacije i raznih aplikacija za proizvodnju i ispitivanje na CNC mašinama

 • Izrada konstrukcione dokumentacije mehaničkih sklopova
 • Proizvodnja specifičnih alata i pribora
 • Proizvodnja mehaničkih sklopova i alata

PROCES ASEMBLIRANjA PCB

Proizvodni proces asembliranja PCB-a je projektovan za realizaciju prototipova, “O” serija, malih i malih srednjih serija višeg nivoa složenosti.To se odnosi i na ostale proizvodne procese, tako da su proizvodni nalozi za proizvode do 10.000 komada

Odelenje asembliranja PCB-a sa PCB-om iz programa digitalnih telefonskih centrala serije DKTS.

Proces serigrafskog nanošenja paste na PCB, pozicioniranja komponenti i lemljenja je podržan opremom za navedene količine i složenost. Stolovi za izradu prototipova i P&P automati

Lemljenje u konvejerskoj peći i talasno lemljenje, RoHS

Posebna pažnja se obraća na sistem međufazne kontrole, finalne kontrole i praćenja svih parametara  koji utiču na kvalitet. Sistem obeležavanja PCB omogućuje sledljivostprocesa i ustanovljavanje  grešaka, njihovu korekciju.

Proces međufazne vizuelne kontrole je opremljen uređajima, mikroskopom i automatom za vizuelnu kontrolu.

3D X – ray se koristi za komponente na kojima nije moguće izvršiti kontrolu vizuelno, BGA, QFN i kontrolu unutrašnjih slojeva PCB-a.

3D X – ray i primer dokumentacije koji se daje korisniku

hhhhhh

Za probne serije umeravanje komponenti se vrši na FBT sistemu, pre i posle veštačkog starenja u komorama

Eventualna reparacija PCB-a i završno funkcionalno testiranje vrši se na PDR-u i  HP ITBT sistemu.

Kompletan proces asembliranja i testiranja PCB podržavamo izradom potrebnih programa i adaptera.

Potencijalnim korisnicima naših usluga nudimo:

 • Podršku u definisanju funkcionalne specifikacije, tehničkih uslova, standarda i kvaliteta koji treba da budu ispunjeni
  Izradu idejnih rešenja, funkcionalnog dizajna, konstrukcionog rešenja kompletnog proizvoda u CAD-u, sa definisanim predlogom montaže
 • Dizajniranje prema zahtevima naručioca i usvajanje rešenja
 • Tehnoekonomsku analizu prema zahtevu narčioca
 • Realizaciju proizvodnog ciklusa do početka seriske proizvodnje