Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kablova (žičanih i optičkih), mrežnog sastava višestruke namene izvedenih kao jedinstveni sistem ili kao više podsistema u jednom ili više objekata sa mogućnošću povezivanja u zajedničku celinu.
Pravilno osmišljen i isprojektovan strukturni kablovski sistem, instaliran u skladu sa važećim svetskim standardima, omogućava prenos podataka velikim brzinama, prenos upravljačkih signala, govora i slike, tako da na njega možete pored računara povezati i IP telefone, IP kamere za video nadzor, sistem za kontrolu prisupa i evidenciju radnog vremena ili integrisati sve sisteme automatskog upravljanja u svojoj poslovnoj zgradi (klimatizacija, osvetljenje, protiv požarni i protiv provalni sistem …).

Elementi SK su:

 • Instalacioni kablovi (bakarni i optički)
 • Telekominikacione utičnice
 • Konektori (RJ-45)
 • Spratni razdelnici (patch paneli)
 • Prespojni (patch) kablovi

Telekomunikacioni ormari

PUPIN TELECOM AD poseduje znanje, iskustvo i opremu da korisniku ponudi:

 • Projektovanje SKS
 • Montažu
 • Dokumentovanje izvedenog stanja
 • Merenje karakteristika i testiranje
 • Projektovanje se vrši prema standardima  za SKS.
 • Ugrađuje se oprema autorizovanih proizvođača  R&M i Nexans.
 • PUPIN TELECOM AD  je  1997.god. izgradio prvi strukturni kablovski sistem (SKS).

Izgradnja pristupnih TT mreža

Za izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama, PUPIN TELECOM AD  poseduje kompletnu mehanizaciju, alat, računarsku i mernu opremu, kao i obučeno i  iskusno ljudstvo.

IZVOĐENjE RADOVA OBUHVATA:

 • Pozicioniranje gradilišta;
 • Određivanje mesta skladišta;
 • Zatrpavanje položenih kablova;
 • Obeležavanje gradilišta saobraćajnim znacima;
 • Kvalitetno izvođenje radova u predviđenom roku;
 • Trasiranje;
 • Radove na razbijanju betona i asfalta;
 • Zemljane, zidarske, betonske i armiračke radove;
 • Izradu kablovskih okana;
 • Popravku trotoara i kolovoza;
 • Polaganje kablova u iskopani rov;
 • Provlačenje kablova;
 • Uvlačenje kablova u kanalizaciju;
 • Izgradnju prelaza kabla saobraćajnica;
 • Izradu nastavaka i izvoda;
 • Završavanje kablova na glavnom razdelniku;
 • Završna električna merenja;
 • Završne radove;
 • Prebacivanje pretplatnika;
 • Izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja.

Primenjuju se zaštitne mere pri polaganju i montaži kablova.

PUPIN TELECOM AD sklapa i ugovore o investicionom redovnom održavanju izgrađenih telekomunikacionih mreža.

Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

KDS

KDS – Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

PUPIN TELECOM AD bavi se izgradnjom Kablovskog Distributivnog Sistema u skladu sa tehničkim uslovima i standardima koje zahteva EU, a sa kojima je usklađen i novi Zakon o telekomunikacijama. Kablovski distributivni sistem je projektovan i izgrađen u HFC (Hybrid Fiber-Optic Coaxial) tehnologiji. Pored usluga kablovske televizije, KDS omogućava korišćenje  dvosmernih širokopojasnih  servisa (Broadband Network). Naše mreže,  podrazumevaju upotrebu odgovarajuće opreme, koja je garancija vrhunskog kvaliteta.

KDS  “Tošin Bunar”, Beograd PRVA DVOSMERNA KDS MREŽA NA TERITORIJI SRBIJE

Kablovski Distributivni Sistem – KDS omogućava  provajderima da svojim korisnicima ponude sledeće servise:

 • Prenos većeg broja analognih televizijskih kanala, zemaljskih i satelitskih;
 • Prenos većeg broja FM (radio) kanala;
 • Najmanje jedan lokalni TV kanal;
 • Brzi pristup Interentu i prenos podataka (fast Internet);
 • Video na zahtev;
 • Pay per view video servis (PPV);
 • Teletekst;
 • Igrice na zahtev;
 • Protivpožarna i protivprovalna zaštita;
 • Telemetrija;
 • Telefonija (Voice over Cable).

Terminalni uređaji korisnika u dvosmernoj KDS:

 • Set Top Box  uređaj za prijem digitalnih TV programa;
 • Cable Modem kablovski modem za prenos podataka;
 • Multimedia Terminal Adapter uređaj za prenos podataka i telefonije

 

Izrada projekata

U okviru kompanije PUPIN TELECOM AD postoji projektno odelenje koje radi sledeće vrste projekata:

 • Idejni projekat
 • Studija opravdanosti
 • Glavni projekat
 • Izvođački projekat
 • Projekat izvedenog stanja
 • Tehnička kontrola glavnog projekta

PUPIN TELECOM AD vrši projektovanje:

KOMUNIKACIONIH SISTEMA:

 • Digitalne telefonske centrale

TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA:

 • Pristupne primarne i sekundarne TT mreže
 • Magistralni i ostali optički spojni putevi
 • Digitalni RR sistemi prenosa
 • Računarske mreže
 • Kablovski distributivni sistemi

 

LICENCE KOMPANIJE:

 • P150E3 – za izradu tehničke dokumentacije za projekte telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština
 • I150E3 – za građenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština

POJEDINAČNE LICENCE:

 • Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema
 • Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionog saobraćaja
 • Licence za odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • Licence za odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje
 • Licence za odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema
 • Licence za odgovornog izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • Licence za odgovornog izvođača radova građevinskih konstrukcija i građevinsko zanatskih radova
  naobjektima visokogradnje

MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji

MPU je Multifunkcionalni Pristupni uređaj kapaciteta do 512 korisinika. Omogućava konekciju krajnjih korisnika na javnu digitalnu telefonsku centralu bilo kog proizvođača. Podržava protokol V5.2. Instalira na mestu razdvajanja distributivne mreže u razvodnu mrežu.

MPU omogućava operaterima

 • Bolja iskorišćenost postojeće mreže;
 • Povećanje broja pretplatnika;
 • Zamena zastarele opreme uz minimalna ulaganja;

Ponuda novih servisa i funkcija:

 • internet offload,
  širokopojasni pristup Internetu,
  migracija sa TDM na Paketski prenos.

MPU je atestiran za upotrebu u nacionalnoj Telekomunikacionoj mreži. Atest je izdala Z JPTT.

Koncentracija saobraćaja – Saobraćaj postojećih i novih korisnika se multipleksira i do nadređenog sistema se prenosi po znatno manjem broju parica nego što je to bio slučaj pre instaliranja MPU-a;

VoIP – Deo korisnika se može preusmeriti na podsklop koji klasičan 64 kb/s kanal mapira u VoIP pakete i tako se transportuje do paketske mreže bilo preko Fast Etherneta bilo preko rezervisanih n x 64 kb/s kanala;

RAS – Korisnici koji koriste modemski pristup do Internet provajdera se preusmeravaju na IP mrežu rasterećujući transportne puteve po PSTN mreži. Ovaj put može biti ili Fast Ethernet ili rezervisanih n x 64 kb/s kanala;

IP DSLAM – MPU ima mogućnost da korisnicima ponudi brzu (do 10 Mb/s) ADSL vezu direktno ka Internetu preko Fast Etherneta ili preko rezervisanih n x 64 kb/s kanala čime se gubi potreba za ATM mrežom.

PRENOS:

4 x E1 G703
SIGNALIZACIJA: ETSI V5.2

RUKOVANJE:

Lokalno: RS232 i/ili Eternet
Udaljeno: HDLC preko rezervisanog 64kbps kanala

KUĆIŠTE:

Za 512 korisnika: 2000x600x600mm
Za 256 korisnika: 1000x600x600mm
Kućište uključuje: opremu, AC/DC konvertor, baterije i MDF

INSTALACIJA:

U prostoriji operatera
U bilo kojoj prostoriji u blizini korisnika
U kontejneru za spoljnu instalaciju

NAPAJANjE:

220V AC
Rezervno napajanje

INTERFEJSI:

Analogni Z interfejs
ISDN-BRI
ISDN-BRI + DDA
ADSL
– 4 x E1 (120 64kb/s ch)
– Eternet: 100BT

Zvanični sajt Pupin Telecom AD