Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju

KORISTE SE ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA VOZILA, PEŠAKA, TRAMVAJA KAO I ZA SIGNALE ZA OGRANIČENjE BRZINE

 • PREČNICI SOČIVA 210 mm I 300 mm
 • IZVOĐENjE SA LED MODULIMA ILI SIJALICOM E27
 • SMANjENA POTROŠNjA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA UPOTREBOM LED MODULA
 • RAZLIČITI TIPOVI LANTERNI U ZAVISNOSTI OD DIMENZIJA, NAMENE I VRSTE SIMBOLA
 • STEPEN ZAŠTITE KUĆIŠTA IP54
 • MODULARNI KONCEPT
 • JEDNOSTAVNA MONTAŽA I ODRŽAVANjE
 • IZRAĐENE U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA  EN 12368
 • TELA LANTERNI SU ATESTIRANA ( 001472/2003 – 1 ZA PREČNIK SOČIVA 210 mm I 001125/2004 – 0 ZA PREČNIK SOČIVA 300 mm )

OPIS

Svetlosna signalna oprema je izrađena na modularnom principu, što omogućava jednostavno kombinovanje boja, veličina i tipova sočiva.
Osnovni delovi lanterni ( telo, poklopac, vrata i sočivo ) su izrađeni od polikarbonata.
Koriste se za regulaciju saobraćaja vozila, pešaka, tramvaja, za brzinske signale, kao skretač ( strelice ) i slično u zavisnosti od broja modula i vrste simbola na sočivu.
TIPOVI LANTERNI :

 • jednodelna lanterna
 • dvodelna ( pešačka ) lanterna
 • trodelna ( vozačka ) lanterna sa svim mogućim kombinacijama strelica
 • dvodelne i trodelne lanterne za tramvaje
 • kombinovana lanterna ( 210 mm i 300 mm )

Svi tipovi lanterni mogu biti opremljeni sa LED modulima ili sijalicama E27 u kombinaciji boja po želji.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Delovi od plastične mase omogućavaju potpunu otpornost na koroziju, a konstrukcija omogućava veliku čvrstinu i robusnost.
 • Velika tačnost izrade i korišćenje zaptivne gume daje potpunu hermetičnost lanterni, a prirodna cirkulacija vazduha sprečava kondenzaciju vlage.
 • Ožičenje i pomoćna oprema su standardni.
 • Održavanje lanterni je olakšano zbog potpune zamenjivosti delova.
 • Uz lanterne se može isporučiti kontrastna tabla koja omogućava lakšu uočljivost svetlosnih signala. Kontrastne table se izrađuju za sve tipove lanterni u zavisnosti od prečnika sočiva. Konntrastne table se isporučuju na zahtev kupca.

Ekološki Semafor

Omogućava smanjenje zagađenosti vazduha i smanjenje utroška goriva

 • Prikazuje trajanje crvenog svetla do trenutka uključivanja zelenog svetla
 • Veliki uticaj na zaštitu čovekove okoline
 • Postavlja se u dvodelnu lanternu
 • Stepen zaštite kućišta IP54
 • Osnovni zahtevi

Zaustavljanje vozila na raskrsnicama u cilju regulacije saobraćaja je neminovnost. Vreme koje vozilo provede čekajući da se upali zeleno svetlo je različito od raskrsnice do raskrsnice i zavisi od više faktora: inteziteta saobraćaja, važnosti ulica koje se ukrštaju i tome slično.
Ako u toku čekanja na zeleno svetlo motori automobila rade, oni ispuštaju izduvne gasove koji izuzetno štetno deluju na ljudski organizam. Svest o njihovoj štetnosti podstakla je razvoj takozvanog ekološkog semafora.
Opis
Ekološki semafor brojčano ( u sekundama ) prikazuje trajanje crvenog svetla do trenutka uključivanja zelenog svetla. Na raskrsnicama na kojima se ukrštaju ulice sa različitim prioritetima ( intezitetima ) saobraćaja, crveno svetlo na sporednom pravcu može da traje i više od 60 sekundi. Za to vreme vozači mogu da isključe motore i na taj način smanje nivo zagađenosti od izduvnih gasova i smanje utrošak goriva.
Na 5 sekundi pre pojave zelenog svetla, vozači pale svoje motore i u trenutku paljenja zelenog svetla pokreću vozilo.
Ekološki semafor se postavlja u dvodelnim lanternama. U gornjem segmentu se brojčano ( u sekundama ) prikazuje vreme preostalo do pojave zelenog svetl, a u donjem upozorenje vozačima da ugase motor.
Isti ovakav semafor može se koristiti i za informisanje pešaka na pešačkim prelazima o trajanju crvenog ili zelenog pešačkog svetla.

 

Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom

EURONADZOR
Euronadzor je softver za daljinski nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja EURO S2000
Osnovna namena je:
Uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima,

Nadgledanje funkcionalnog stanja saobraćajnog kontrolera i izvršavanje signalnog plana,

Nadgledanje funkcionalnog stanja periferijske opreme,

Analiza detektovanih grešaka u radu kontrolera ili periferijske opreme,

Generisanje izveštaja o radu kontrolera i stanju na raskrsnicama.
OPIS

Namena programskog sistema za nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja je uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima na udaljenim lokacijama u odnosu na nadzorni centar.

Veza sa udaljenim kontrolorima moža biti ostvarena preko:

 • RS232/RS485 protokola preko žičane veze ili optičkih kablova,
 • RS232/RS485 protokola preko radio modema i lokalne žičane veze između kontrolera,
 • GPRS ili nekog drugog protokola mobilne telefonije za kontrolere za koje nije potreban daljinski nadzor  u realnom vremenu

U okviru nadzornih funkcija nadgledaju se:

 • funkcinalno stanje saobraćajnog kontrolera i izvršavanje signalnog plana,
 • funkcionalno stanje periferijske opreme i ostvareno stanje zahteva,
 • svi relevantni parametri i podaci o radu kontrolera koji definišu rad i ponašanje kontrolera,
 • analiza detektovanih grešaka u radu kontrolera ili periferijske opreme.

U okviru upravljačkih funkcija omogućene su sledeće aktivnosti

 • upravljanje radom kontrolera i definisanje izvršavanja signalnih planova,
 • očitivanje svih relevantnih parametara rada i izveštajnih podataka,
 • upis novih podataka u kontroler o raskrsnici i signalnim planovima ( plan podizanja raskrsnice, vremenska tabela rada signalnih planova i unos ili izmena signalnih planova u kontroleru ).

IZVEŠTAVANjE O RADU KONTROLERA I NADZORA UREĐAJA
Generisanje izveštaja o radu kontrolera i stannja na raskrsnicama obavlja se u okviru aplikacije EUROIZVEŠTAJ. U okviru ove aplikacije postoje sledeće kategorije izveštaja:
1. KONTROLERI – prikaz podataka o radu kontrolera:

 • OČITAVANjE STANjA KONTROLERA – prikaz registrovanih stanja kontrolera
 • EVIDENCIJA RADA KONTROLERA – prikaz evidentiranih poruka o promeni stanja kontrolera ( baza podataka sa kontrolera )
 • GREŠKE U SIGNALNIM PLANOVIMA – prikaz evidentiranih poruka o greškama u izvršavanju signalnih planova na kontrolerima u odnosu na projektovanja stanja signalnih planova
 • UPIS PODATAKA U KONTROLERE – prikaz evidentiranih upisa podataka u kontrolere

2. EVIDENCIJA RADA – evidencija rada korisnika sistema:

 • EVIDENCIJA RADA KORISNIKA – prikaz podataka o evidentiranim pristupima korisnika sistemu
 • EVIDENCIJA RADA NADZORA –  prikaz podataka o radu sistema za nadzor i radu komunikacionog sistema

3. PV DIJAGRAM – prikaz PV dijagrama za projektovana i ostvarena stanja zelenog talasa na posmatranoj trasi

Svi generisani pregledi i izveštaji mogu biti filtrirani po raskrsnicama ili zahtevanom vremenskom periodu. Generisani pregledi i izveštaji mogu biti sačuvani po zahtevu korisnika ili odštampani na izabranom štampaču.

Govorni uređaj za slepa i slabovida lica

NAMENjEN ZA POMOĆ U ORIJENTACIJI SLEPIH I SLABOVIDIH LICA

NA SEMAFORIZOVANIM PEŠAČKIM PRELAZIMA

 • PRUŽA INFORMACIJU O SLOBODNOM PRELAZU PREKO ULICE I NAZIVU ULICE KOJA SE PRELAZI
 • EMITUJE GOVORNU PORUKU KOJA SE ČUJE ZA VREME ZELENOG SIGNALA ZA PEŠAKE
 • EMITOVANjE ZVUČNOG SIGNALA IZ KUTIJE PEŠAČKOG TASTERA ( LOKATOR ) ZA VREME TRAJANjA ZABRANE PRELASKA PRKO ULICE
 • UGRAĐUJE SE U SEGMENT LANTERNE PREČNIKA 210 mm
 • MOŽE SE POSEBNO MONTIRATI NA STUB ILI KAO TREĆI SEGMENT PEŠAČKE LANTERNE
 • STEPEN ZAŠTITE KUĆIŠTA IP54
 • JEDNOSTAVNA MONTAŽA I ODRŽAVANjE
 • UGRAĐENE KOMPONENTE ZADOVOLjAVAJU INDUSTRIJSKE STANDARDE, ŠTO GARANTUJE POUZDAN RAD I DUG RADNI VEK

 

KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki

Sistem KOLOS omogućava pouzdano uključenje/isključenje linija javnog osvetljenja po unapred definisanom programu rada i prikaz statusa i stanja svake linije javnog osvetljenja u svakom trenutku.

ARHITEKTURA

KONTROLNI CENTAR:

 • komunikacioni modul GPRS/GSM
 • aplikativni softver
 • baza podataka.

UREĐAJ ZA KONTROLU LINIJE –  KOLOS

1. Instalira se u razvodni orman javnog osvetljenja umesto postojećih uređaja za upravljanje  linijom javnog osvetljenja (MTK,  RTK, fotorele, uklopni sat) i vrši funkciju nadzora i upravljanja  linijom javnog osvetljenja

FUNKCIJE:

 • Programsko uključenje/isključenje napajanja linije javnog osvetljenja
 • Nadzor napajanja linije Javnog Osvetljenja; (uređaj periodično proverava napon svake inije i stanje javlja serveru periodično ili trenutno u slučaju promene statusa);
 • Tabelaran prikaz trenutnog stanja linija Javnog Osvetljenja;
 • Tabelaran prikaz istorije rada linija Javnog Osvetljenja;
 • Automatsko praćenje obdanice.

2. Instalira se u razvodni orman javnog osvetljenja između MTK prijemnika i relea i vrši funkciju nadzora efektivnosti MTK uređaja

FUNKCIJE:

 • Upravljanje Javnim Osvetljenjem pomoću MTK je nepouzdano zbog nedostatka povratne informacije o efektivnosti MTK komande i stanju napojnih linija Javnog Osvetljenja. Uređaj za kontrolu linije (KOLOS) nadzire rad MTK uređaja i u slučaju neizvršenja MTK komande na zahtev operatera preuzima upravljanje nad linijama javnog osvetljenja i dovodi osvetljenje u željeno stanje.

RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom

Sistem za daljinski nadzor i upravljanje jednom ili grupom svetiljki omogućava racionalniju i ekonomičniju eksploataciju uličnog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica i raskrsnica. Sistem je organizovan tako da se iz jednog centra može kontrolisati kompletno osvetljenje koje pripada datom sistemu. Operater ima mogućnost da preko korisničkog interfejsa definiše vreme uključenja i isključenja jedne ili grupe grupe svetiljki, definiše nivo osvetljenja i prikuplja informacije o trenutnom stanju svetiljki.

SISTEM NUDI

UPRAVLjANjE

 • Programsko uključenje i isključenje jedne ili grupe svetiljki
 • Redukcija svetlosnog fluksa

NADZOR

 • Prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki
 • Prikaz stanja sistema javnog osvetljenja

FUNKCIJE RAS-a u zavisnosti od instaliranog BALASTA

JEDNOSTEPENI BALAST:

 • programsko uklj/isklj postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,

DVOSTEPENI BALAST:

 • programsko uklj/isklj postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,
 • redukcija svetlosnog fluksa sa 100%-50%,

ELEKTRONSKI BALAST:

 • programsko uklj./isklj. postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,
 • kontinualna regulacija svetlosnog fluksa

KONTROLNI CENTAR
ARHITEKTURA

Server (baza podataka, serverska i korisnička aplikacija)

FUNKCIJE:

 • Ostvarivanje korisničkog interfejsa
  Konfigurisanje sistema;
  Daljinsko programiranje koncentratora:
 •  programiranje parametara osvetljenja,
 •  postavljanje datuma i vremena na koncentratorima;

Daljinsko upravljanje UMS-om:

 •  uključenje / isključenje određene svetiljke,
 •  uključenje / isključenje grupe svetiljki;

Nadzor koncentratora i UMS-a:

 • automatsko prikupljanje i čuvanje podataka o radu,
 • kreiranje izveštaja o stanju mreže i evidencija svih neispravnih svetiljki;

Statistika rada sistema;
Praćenje rada sistema:

 • beleženje svih događaja, alarma, kreiranje izveštaja.

KONCENTRATOR
ARHITEKTURA

 • Komunikacioni kontroler; PLC modem; GPRS modem.

FUNKCIJE

Autonomno upravljanje trasom:

 • nezavisno automatsko uključenje i isključenje,
 • regulacija snage,
 • očitavanje statusa duž trase

Komunikacija sa serverom:

 • kalendar, vreme,
 • scenario po kome svetiljkerade,
 • preuzimanje prikupljenih podataka sa trase;
 • Komunikacija sa PLC modemima svetiljki;
  Očitavanje električnog brojila.

INTERFEJSI

 • RS485/RS232 ka brojilu merne grupe;
 • RS232 ka host računaru;
 • 100/10Mb/s Eternet.

UPRAVLjAČKI MODUL SVETILjKE

ARHITEKTURA

 • Upravljački blok; Prekidački blok; PLC modem; Balast.

PLC
Uključenje / isključenje svetiljke

 • preko jednostepenog balasta,
 • preko dvostepenog balasta,
 • preko elektronskog balasta.

Regulacija nivoa svetlosnog fluksa;
Merenje struje svetiljke.

 • ELEKTRONSKI BALAST
 • Startovanje (propaljivanje svetiljke);
 • Ograničenje struje;
 • Korekcija faktora snage (0.99).

KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE

GPRS

 • IP komunikacija KC- KONCENTRATOR,
 • moguća ethernet nadogradnja,
 • GPRS modemi DKTSky 200 (isporučenih preko 15.000 jedinica),
 • QUAD-band 850/900/1800/1900 Mhz,
 • GPRS multi-slot klasa 10,
 • prijem do 57,6 Kb/s, predaja do 28,8 Kb/s,
 • osetljivost – 107 dBm,
 • proširen temperaturni opseg od -30°C do +80°C,
 • izlazna snaga: Klasa 4 (2W); Klasa 1 (1W).

PLC

 • YITRAN IT800D modem čip,
 • DCSK modulacija proširenog spektra,
 • CENELEC A/B,
 • CSMA/CA sa specifičnim back-off algoritmom,
 • FEC i CRC-16,
 • brzina komunikacije do 2,5 Kb/s,
 • proširen temperaturni opseg od -40°C do +85°C,
 • maksimalna snaga 3W,
 • sigurno i dokazanao rešenje u praksi..

PRENOS PODATAKA

Kontronlni centar – Koncentrator
preko GSM/GPRS modema – posredstvom postojeće mobilne mreže
Koncentrator – Učesnički Modul Svetiljke
preko PLC modema – posredstvom postojeće NN mreže

 

Zvanični sajt Pupin Telecom AD